Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav chemie přírodních látek  → Studium → Doktorské studium → Vypsaná témata disertačních prací
iduzel: 25311
idvazba: 40269
šablona: stranka_submenu
čas: 25.2.2018 12:16:54
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata disertačních prací pro rok 2018/2019

Organická chemie

Studijní program: Chemie (čtyřletá)

Mapování steroidních hormonů v mužských reprodukčních tkáních ve vztahu k patofyziologickému stavu

Drašar Pavel, prof. RNDr. DSc. ( dra...@vscht.cz)
Steroidní hormony jsou fyziologicky významné látky syntetizované v různých kompartmentech lidského organismu. Předmětem práce bude vyvinout metodiku stanovení vybraných steroidních hormonů v lidských tkáních s využitím moderních analytických technik. Preanalytická fáze bude zahrnovat optimalizaci zpracování tkáňových vzorků pro jejich následné analytické stanovení s využitím kapalinové chromatografie spojené s tandemovou hmotnostní detekcí. Metodika bude použita pro kvantifikaci steroidů u vzorků od reálného souboru pacientů. Práce přispěje k poznání změn charakteristického složení steroidů, které vznikají v průběhu jednotlivých onemocnění mužského reprodukčního systému a mohou být zodpovědné za selhání léčby. Pochopení těchto principů by mohlo přispět ke změně terapeutického postupu, a mít tak přínos pro klinickou praxi.
Zásady: 1. Vypracovat rešerši na dané tema.
2. Vyhodnotit literární údaje.
3. Připravit modelová stanovení.
4. Pokusit se připravit serii analýz reálných vzorků s různou patofyziologií.
5. Prostudovat výsledky analýz a případně modifikovat metodiku stanovení.
6. Vyhodnotit výsledky práce i získané poznatky a připravit podklady pro publikace.

Multivalentní glykomimetika pro rozpoznávání patogenů

Moravcová Jitka, prof. Ing. CSc. ( mor...@vscht.cz)
Prvním krokem mnoha životně důležitých procesů je selektivní interakce mezi membránovými proteiny zvanými lektiny na povrchu jedné buňky a periferních oligosacharidů glykokalixu buňky druhé. Takové interakce se uplatňují při buněčném rozpoznávání, kontrole adheze buněk a v mnoha krocích imunitní odpovědi organismu. Cílem disertační práce je příprava multivalentních sloučenin, ve kterých budou sacharidy vázány stabilní C-glykosidovou vazbou. Interakce těchto látek s lektinovými receptory vybraných patogenů budou sledovány pomocí NMR, mikrokalorimetrie a měřením resonance povrchového plasmonu. Rovněž bude studováno konformační chování těchto ligandů.

Nové postupy syntézy glykomimetik pro inhibici galektinů

Moravcová Jitka, prof. Ing. CSc. ( mor...@vscht.cz)
Parkan Kamil, Ing. Ph.D. ( par...@vscht.cz)
Sacharidy tvoří širokou paletu biologicky aktivních látek. Je stále jasnější, že oligosacharidy jsou příkladem chemicky složitých biologických markerů, které mohou působit v důležitých rozpoznávacích procesech, jako jsou mikrobiální infekce, imunitní odpověď, rakovina a při zánětu nebo buněčné adhezi. Jejich pozoruhodná strukturální rozmanitost znamená, že mohou často zprostředkovávat velmi specifické, a tudíž složité procesy. Vzhledem k labilitě glykosidické vazby je však jejich využití jakožto látek s potenciálními terapeutickými účinky značně limitováno.
Tento projekt je zaměřen na syntézu glykomimetik, které budou stabilní jak k chemické, tak enzymové hydrolýze a budou mít potenciální biologickou aktivitu. Z jednoduchých výchozích látek budou cílové látky připraveny originálními syntetickými postupy založenými na „lithiačně-borylačních“ a „cross-couplingových“ reakcích. Takto připravená glykomimetika budou testována na jejich afinitu k lektinovým receptorům (galektinům) a bude studováno jejich konformační chování pomocí NMR.

Syntéza a studium S-glykosidů pro inhibici galektinů

Moravcová Jitka, prof. Ing. CSc. ( mor...@vscht.cz)
Parkan Kamil, Ing. Ph.D. ( par...@vscht.cz)
Sacharidy tvoří širokou paletu biologicky aktivních látek. Je stále jasnější, že oligosacharidy jsou příkladem chemicky složitých biologických markerů, které mohou působit v důležitých rozpoznávacích procesech, jako jsou mikrobiální infekce, imunitní odpověď, rakovina a při zánětu nebo buněčné adhezi. Jejich pozoruhodná strukturální rozmanitost znamená, že mohou často zprostředkovávat velmi specifické, a tudíž složité procesy. Vzhledem k labilitě glykosidické vazby je však jejich využití jakožto látek s potenciálními terapeutickými účinky značně limitováno.
Tento projekt je zaměřen na syntézu S-glykosidů, které by měly být stálé vůči chemické a enzymové hydrolýze a budou mít potenciální biologickou aktivitu. Z jednoduchých výchozích látek budou cílové látky připraveny originálními syntetickými postupy. Takto připravená S-glykosidy budou testovány pro jejich afinitu k lektinovým receptorům (galektinům) a bude studováno jejich konformační chování pomocí NMR.

Terpenové adaptogeny, jejich strukturní modifikace, biologická aktivita a supramolekulární charakteristiky

Wimmer Zdeněk, prof. Ing. DrSc. ( Zde...@vscht.cz)
Adaptogeny jsou biologicky aktivní rostlinné látky vykazující různé typy biologické aktivity a obecně působící na zlepšení lidského zdraví. Zaměříme se na terpenové sloučeniny, především triterpeny. Budou studovány strukturní modifikace přírodních látek, jejich biologická aktivita a schopnost tvořit supramolekulární systémy založené na jednotkách studovaných terpenů v konjugátech s dalšími přírodními látkami, včetně schopnosti vytvářet supramolekulární gely. Práce bude zaměřena na organickou syntézu i možné využití biotechnologických metod (reakcí pomocí enzymů a mikroorganismů) při vývoji konjugátů. Předmětem studia budou rovněž fyzikálně-chemické vlastnosti připravených molekul s ohledem na předpokládanou schopnost připravených konjugátů vytvářet samoskladné supramolekulární systémy za definovaných podmínek a tuto samoskladbu měnit při změně vnějších podmínek.
Zásady: 1. Vypracovat rešerši na dané tema.
2. Vyhodnotit literární údaje.
3. Připravit modelové sloučeniny a podrobit je studiu fyzikálně-chemických charakteristic a farmakologických aktivit.
4. Připravit serie derivátů vybraných adaptogenních sloučenin a podrobit je studiu fyzikálně-chemických charakteristic a farmakologických aktivit.
5. Prostudovat vlastnosti všech připravených látek pomocí dostupných metod.
6. Vyhodnotit syntézu i získané poznatky a průběžně během celého studia připravovat podklady pro publikace.
7. Zhodnotit dosažené výsledky a sepsat Disertační práci.
Aktualizováno: 21.2.2017 17:03, Autor: Lenka Matějová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi