Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav chemie přírodních látek  → Studium → Bakalářské studium → Vypsaná témata bakalářských prací
iduzel: 25312
idvazba: 40265
šablona: stranka
čas: 25.2.2018 12:15:06
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata bakalářských prací pro rok 2017/2018

Biotechnologie léčiv

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Charakterizace protilátek pro detekci syntetického kanabinoidu AM1220

Lapčík Oldřich, prof. Dr. RNDr. ( lap...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na přípravu klíčových komponent metody pro imunochemickou detekci syntetického kanabinoidu AM 1220
Zásady: 1. Vypracujte rešerši na téma syntetický kanabinoid AM 1220 se zaměřením na metody jeho stanovení v různých matricích
2. Připravte konjugát syntetického kanabinoidu AM 1220 s králičím sérovým albuminem. Připravený konjugát charakterizujte UV spektrometrií a imunochemicky v systému nepřímé kompetitivní ELISA s využitím dodaných protilátek.
3. Získané výsledky přehledně zpracujte, vyhodnoťte a diskutujte v porovnání s dostupnými publikovanými daty.

Modelování interakcí sacharidů s receptory

Raich Ivan, doc. Dr. Ing. ( Iva...@vscht.cz)
Zásady: 1. Doplňte z literatury údaje o kvantově-chemických výpočtech CH-Π interakcí monosacharidů s aromatickými uhlovodíky.
2. Pro vybrané konformačně rigidní monosacharidy optimalizujte jejich komplexy s benzenem.
3. Spočtěte, jak se jejich nevazebná interakce s benzenem projeví na NMR spektrech v benzenu oproti chloroformu.
4. Podrobně vyhodnoťte shodu vypočtených údajů s dostupnými experimentálními daty.
5. Diskutujte vliv zvolené teoretické úrovně pro výpočet komplexů s benzenem a NMR spekter.

Predikce NMR a IČ spekter potenciálně biologicky aktivních látek

Raich Ivan, doc. Dr. Ing. ( Iva...@vscht.cz)
Zásady: 1. Doplňte literární rešerši o ab initio/DFT výpočtech NMR a IČ spekter bioorganických molekul.
2. Proveďte geometrickou optimalizaci a systematické mapování konformačního prostoru pro všechny studované látky ve vakuu i v solvatovaném stavu.
3. Pro zastoupené konformery spočtěte na ab initio/DFT úrovni jejich NMR a IČ spektra.
4. Podrobně diskutujte shodu vypočtených dat s dostupnými experimentálními údaji.

Predikce strukturních a farmakologicky významných parametrů kathinonů

Raich Ivan, doc. Dr. Ing. ( Iva...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vyhledejte v literatuře údaje o 3D struktuře kathinonů a jejich spektrálních a dalších vlastnostech.
2. Pro vybrané struktury kathinonů proveďte jejich geometrické optimalizace s cílem nalézt nízkoenergetické konformace.
3. Pro zastoupené konformery spočtěte na ab initio/DFT úrovni jejich NMR a IČ spektra a dále proveďte predikce logP, pKa a dalších parametrů.
4. Podrobně diskutujte shodu vypočtených dat s dostupnými experimentálními údaji.

Studium peptidů s potenciálním vlivem na pleť

Drašar Pavel, prof. RNDr. DSc. ( dra...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na studium peptidů s potenciálním vlivem na pleť
Zásady: 1. Proveďte rešerši publikací a patentů zahrnující vlastnosti a použití peptidů používaných k léčení vrásek a kosmetických anomálií kůže ( anti-aging peptides).
2. Syntetizujte vybrané peptidy a proveďte jejich derivatizaci.
3. Získané produkty vyčistěte pomocí chromatografických metod (zejména HPLC) a proveťe jejich analýzu pomocí HPLC, hmotových spekter a případně NMR či dalších spektrálních technik.3.
4. Na Ústavu biochemie VŠCHT proveďte po domluvě pokusy k získání vlivu vámi připravených látek na buněčné kultury keratinocytů.
5. Ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie VŠCHT proveďte analýzu vlastností látek a jejich schopnost průstupu kůží (IR a Raman spektra).
6. Získané výsledky chemických, fyzikálních a biologických metod a postupů zpracujte, zhodnoťte a sepište do tvaru v objemu dat obvyklém pro bakalářskou práci.

Forenzní analýza

Studijní program: Forenzní analýza

Vývoj metody pro stanovení fytokanabinoidů v produktech s obsahem rostliny Cannabis pomocí separačních technik

Kuchař Martin, Ing. Ph.D. ( mar...@vscht.cz)
Práce je zaměřená na analýzu vybraných fytokanabinoidů v komerčních kosmetických a léčebných produktech obsahujících rostliny rodu Cannabis metodami HPLC-MS a GC-MS. Výstupem práce bude optimalizovaná metoda na stanovení obsahu vybraných fytokanabinoidů ve složité matrici.
Zásady: 1. Vypracujte rešerši na téma fytokanabinoidy: biologické vlastnosti, metody stanovení, meze detekce.
2. Navrhněte vhodnou metodiku zpracování vzorků s obsahem fytokanabinoidů ve složité matrici.
3. Navrhněte vhodnou metodiku pro stanovení vybraných fytokanabinoidů v komerčních produktech.
4. Prakticky vyzkoušejte navržený postup a pokuste se jej optimalizovat.
5. Vyhodnoťte získaná data, pokuste se výsledky interpretovat a diskutujte je v porovnání s publikovanými daty.
Aktualizováno: 21.2.2017 17:01, Autor: Lenka Matějová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi