Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚstav chemie přírodních látek  → Studium → Bakalářské studium → Vypsaná témata bakalářských prací
iduzel: 25312
idvazba: 40265
šablona: stranka
čas: 23.11.2017 10:32:00
verze: 3887
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata bakalářských prací pro rok 2016/2017

Biotechnologie léčiv

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Charakterizace protilátek pro detekci syntetického kanabinoidu AM1220

Lapčík Oldřich, prof. Dr. RNDr. ( lap...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na přípravu klíčových komponent metody pro imunochemickou detekci syntetického kanabinoidu AM 1220
Zásady: 1. Vypracujte rešerši na téma syntetický kanabinoid AM 1220 se zaměřením na metody jeho stanovení v různých matricích
2. Připravte konjugát syntetického kanabinoidu AM 1220 s králičím sérovým albuminem. Připravený konjugát charakterizujte UV spektrometrií a imunochemicky v systému nepřímé kompetitivní ELISA s využitím dodaných protilátek.
3. Získané výsledky přehledně zpracujte, vyhodnoťte a diskutujte v porovnání s dostupnými publikovanými daty.

Imunochemická detekce bioaktivních terpenoidů

Lapčík Oldřich, prof. Dr. RNDr. ( lap...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na aplikaci imunochemické metody pro fytochemickou analýzu seskviterpenu trilobolidu v timoji trojlaločném (Laser trilobum).
Zásady: Zpracujte řešerši na téma obsahové biologicky aktivní látky timoje trojlaločného (Laser trilobum).
Připravte extrakty z dodaných vzorků timoje trojlaločného a analyzujte je na obsah trilobolidu dostupnou metodou ELISA.
Výsledky zpracujte a interpretujte ve srovnání s literárními daty.

Příprava C-oligosacharidů a jejich zabudování do multivalenčních struktur

Moravcová Jitka, prof. Ing. CSc. ( mor...@vscht.cz)

Příprava glykomimetik obsahujících různé monosacharidové jednotky

Moravcová Jitka, prof. Ing. CSc. ( mor...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vyhledejte v odborné literatuře údaje o biologické aktivitě polyvalenčních molekul obsahujících různé monosacharidové jednotky. Zaměřte se zejména na aktivitu proti lektinům a pozornost věnujte derivátům s laktosou. Zjistěte, zda je v literatuře popsána příprava azidoethylglykosidu laktosy jako výchozí látky pro syntézu polyvalenčních struktur.
2. Navrhněte a experimentálně ověřte přípravu dosud nepopsaného 2-laktosylethylazidu a optimalizujte podmínky jednotlivých kroků syntézy.
3. Ověřte, zda je tento azid vhodným substrátem pro Huisgenovu cykloadici s propargylkalixarenem ve střídavé konformaci.
4. Připravené látky charakterizujte vhodnými fyzikálně-chemickými metodami, především pomocí NMR, MS a specifické rotace.
5. Získané výsledky porovnejte s údaji v literatuře z pohledu náročnosti syntetických a separačních postupů.

Příprava komponent pro imunoanalýzu anabolických steroidů

Lapčík Oldřich, prof. Dr. RNDr. ( lap...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na zvládnutí techniky přípravy klíčových komponent imunochemických metod pro stanovení významných anabolických steroidů, testosteronu a stanozololu.
Zásady: 1. Vypracujte rešerši na téma imunoanalytické metody stanovení testosteronu a stanozololu.
2. Připravte konjugáty testosteron-3-karboxymethyloximu a stanozolu s králičím sérovým albuminem. Připravené konjugáty charakterizujte UV spektrometrií a imunochemicky v systému nepřímé kompetitivní ELISA s využitím dodaných protilátek.
3. Získané výsledky přehledně zpracujte, vyhodnoťte a diskutujte v porovnání s publikovanými daty.

Studium peptidů s potenciálním vlivem na pleť

Drašar Pavel, prof. RNDr. DSc. ( dra...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na studium peptidů s potenciálním vlivem na pleť
Zásady: 1. Proveďte rešerši publikací a patentů zahrnující vlastnosti a použití peptidů používaných k léčení vrásek a kosmetických anomálií kůže ( anti-aging peptides).
2. Syntetizujte vybrané peptidy a proveďte jejich derivatizaci.
3. Získané produkty vyčistěte pomocí chromatografických metod (zejména HPLC) a proveťe jejich analýzu pomocí HPLC, hmotových spekter a případně NMR či dalších spektrálních technik.3.
4. Na Ústavu biochemie VŠCHT proveďte po domluvě pokusy k získání vlivu vámi připravených látek na buněčné kultury keratinocytů.
5. Ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie VŠCHT proveďte analýzu vlastností látek a jejich schopnost průstupu kůží (IR a Raman spektra).
6. Získané výsledky chemických, fyzikálních a biologických metod a postupů zpracujte, zhodnoťte a sepište do tvaru v objemu dat obvyklém pro bakalářskou práci.

Syntéza a studium derivátů betulinové kyseliny s vybraným saponinem

Wimmer Zdeněk, prof. Ing. DrSc. ( Zde...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na syntézu derivátů sapogeninu, vybraného saponinu, s betulinovou kyselinou pomocí triazinového můstku. Připravené látky budou charakterizovány analytickými metodami.
Zásady: 1. Proveďte rešerši na zadané téma a zpracujte její výsledky do podoby literárního úvodu k bakalářské práci;
2. Vypracujte experimentální část bakalářské práce podle pokynů školitele:
a. Použijte azidovalerovou kyselinu pro substituci hydroxylové skupiny vybraného saponinu (např. sapogeninu) v poloze C(3) a vzniklý produkt využijte pro následnou 1,3-dipolární adici.
b. Připravte si komponentu pro 1,3-dipolární adici pomocí derivatizace betulinové kyseliny v poloze C(3) pomocí reagentu s terminální trojnou vazbou, např. vhodného propargylového derivátu. Připravený produkt použijte pro 1,3-dipolární adici.
3. Charakterizujte všechny připravené sloučeniny odpovídajícími analytickými metodami a vzorky látek předejte k biologickému testování.
4. Zhodnoťte svoje dosažené výsledky, diskutujt je s literaturou a vypracujte bakalářskou práci pro obhajobu.

Syntéza nových glykomimetik pomocí Hiyamovy reakce

Parkan Kamil, Ing. Ph.D. ( par...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vyhledejte v literatuře možné přistupy k příprave inhibitorů SGLT2.
2. Pokuste se o alternativní syntézu Dapaglifozinu pomocí Hiyamovi reakce.
3. Všechny nové sloučeniny identifikujte fyzikálně-chemickými metodami (NMR, MS, IČ), optickou otáčivostí.
4. Zhodnoťte a diskutujte všechny dosažené výsledky.

Vliv konformace kalix[4]arenů na rozpustnost glykomimetik ve vodě

Moravcová Jitka, prof. Ing. CSc. ( mor...@vscht.cz)

Forenzní analýza

Studijní program: Forenzní analýza

Analýza anabolických steroidů v padělcích léčiv metodou LC MS

Prokudina Elena, Ing.
Zásady: 1. Vypracujte rešerši na téma “přípravky s obsahem anabolických steroidů ve sportovním dopingu”.
2. Navrhněte a zrealizujte experimenty zaměřené na přípravu vzorku před vlastní technikou LC-MS.
3. Pokuste se vypracovat LC-MS metodu pro stanovení anabolických steroidů v reálných vzorcích.
4. Kriticky vyhodnoťte naměřené výsledky a diskutujte je v porovnání s publikovanými daty.
5. Výsledky zpracujte do formy závěrečné práce v maximálním rozsahu 80 stran včetně tabulek a obrázků.

Farmakokinetická studie syntetického kanabinoidu AM694 metodou HPLC-MS

Kuchař Martin, Ing. Ph.D. ( mar...@vscht.cz)

Farmakokinetická studie syntetického kanabinoidu JWH-073 metodou HPLC-MS

Kuchař Martin, Ing. Ph.D. ( mar...@vscht.cz)
Rešeršní práce poskytne přehled o současných technikách používaných pro analýzu psychoaktivnich látek. Návazující bakalářská práce se pak bude věnovat návrhu analytického postupu vhodného pro analýzu syntetického kanabinoidu JWH-073 v reálných vzorcích metodou LC-MS.
Zásady: 1. Vypracujte rešerši na téma “Farmakokinetické studie psychoaktivních látek v biologických vzorcích chromatografickými metodami”.
2. Navrhněte a zrealizujte experimenty zaměřené na přípravu vzorku před vlastní technikou LC-MS.
3. Pokuste se vypracovat LC-MS metodu pro stanovení syntetického kanabinoidu JWH-073 v reálných matricích.
4. Kriticky vyhodnoťte naměřené výsledky a diskutujte je v porovnání s publikovanými daty.
5. Výsledky zpracujte do formy závěrečné práce v maximálním rozsahu 80 stran včetně tabulek a obrázků.

Charakterizace protilátek proti syntetickým derivátům tryptaminu

Lapčík Oldřich, prof. Dr. RNDr. ( lap...@vscht.cz)

Chirální separace syntetických kathinonů

Kuchař Martin, Ing. Ph.D. ( mar...@vscht.cz)
Katinon, látka obsažená v kátě jedlé (Catha edulis) je známá pro své psychostimulační účinky. Tato vlastnost vedla v posledních letech k velkému rozvoji syntetických derivátů odvozených od této základní přírodní struktury. Nové psychoaktivní substance (NPS) na bázi katinonu jsou snadno dostupné na internetu a jsou široce zneužívány jako rekreační drogy. Toxicita těchto látek je, vzhledem k jejich rychlému rozvoji, velmi málo prostudována. Vzhledem k tomu, že NPS odvozené od katinonu mají ve své struktuře chirální centrum, existují tyto látky ve dvou enantiomerních formách. O rozdílech v účinku jednotlivých enantiomerů není známo prakticky nic. Cílem této práce je vyvinout metody enantiomerní separace katinonů, případně simultánní enantiomerní separace vybraného katinonu a jeho metabolitů, za použití superkritického oxidu uhličitého jako mobilní fáze. Tyto metody bude možno použít pro stanovení poměru enantiomerů katinonů a jejich metabolitů v biologických matricích, což významně usnadní identifikaci biologicky aktivního enantiomeru.
Zásady: 1. Literární rešerše na dané téma
2. Příprava vzorků a jejich rozdělení podle charakteristických skupin
3. Osvojení si základní uživatelské obsluhy chromatografického systému pracujícího se superkritickou mobilní fází a zvládnutí databázového softwaru Empower.
4. Vývoj isokratických a gradientových chromatografických metod pro separaci vybraných analytů na chirálních stacionárních fázích iontového typu.
5. Zpracování a vyhodnocení získaných dat – optimalizace vybraných chromatografických metod.

Modelování interakcí syntetických drog s receptory

Raich Ivan, doc. Dr. Ing. ( Iva...@vscht.cz)

Predikce NMR a IČ spekter vybraných kanabinoidů

Raich Ivan, doc. Dr. Ing. ( Iva...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vyhledejte v literatuře dostupné experimentální údaje pro studované titulní látky.
2. Zkonstruujte 3-D modely studovaných látek a proveďte jejich geometrickou optimalizaci.
3. Pro všechny studované látky najděte reálně populované (> 5 %) konformery.
4. Spočtěte pro tyto konformery NMR a IČ spektrální parametry a příp. jejich časově vážené průměry.
5. Porovnejte predikované údaje s dostupnými experimentálními daty a podrobně diskutujte jejich shodu.

Určení metabolického profilu deschlorketaminu v biologické matrici metodou HPLC-MS.

Kuchař Martin, Ing. Ph.D. ( mar...@vscht.cz)
Rešeršní práce poskytne přehled o současných technikách používaných pro analýzu psychoaktivnich látek. Návazující bakalářská práce se pak bude věnovat návrhu analytického postupu vhodného pro analýzu deschlorketaminu a jeho metabolitů v reálných vzorcích metodou LC-MS.
Zásady: 1. Vypracujte rešerši na téma “Klinické stanovení psychoaktivních látek v biologických vzorcích chromatografickými metodami”.
2. Navrhněte a zrealizujte experimenty zaměřené na přípravu vzorku před vlastní technikou LC-MS.
3. Pokuste se vypracovat LC-MS metodu pro stanovení deschlorketaminu a jeho metabolitů v reálných matricích.
4. Kriticky vyhodnoťte naměřené výsledky a diskutujte je v porovnání s publikovanými daty.
5. Výsledky zpracujte do formy závěrečné práce v maximálním rozsahu 80 stran včetně tabulek a obrázků.

Vývoj metody pro stanovení fytokanabinoidů v produktech s obsahem rostliny Cannabis pomocí separačních technik

Kuchař Martin, Ing. Ph.D. ( mar...@vscht.cz)
Práce je zaměřená na analýzu vybraných fytokanabinoidů v komerčních kosmetických a léčebných produktech obsahujících rostliny rodu Cannabis metodami HPLC-MS a GC-MS. Výstupem práce bude optimalizovaná metoda na stanovení obsahu vybraných fytokanabinoidů ve složité matrici.
Zásady: 1. Vypracujte rešerši na téma fytokanabinoidy: biologické vlastnosti, metody stanovení, meze detekce.
2. Navrhněte vhodnou metodiku zpracování vzorků s obsahem fytokanabinoidů ve složité matrici.
3. Navrhněte vhodnou metodiku pro stanovení vybraných fytokanabinoidů v komerčních produktech.
4. Prakticky vyzkoušejte navržený postup a pokuste se jej optimalizovat.
5. Vyhodnoťte získaná data, pokuste se výsledky interpretovat a diskutujte je v porovnání s publikovanými daty.

Chemie a analýza potravin

Studijní program: Potravinářská a biochemická technologie

Modifikace rozpustnosti cukerných mimetik ve vodě

Moravcová Jitka, prof. Ing. CSc. ( mor...@vscht.cz)

Multivalenční glykoklastry pro buněčné rozpoznávání

Moravcová Jitka, prof. Ing. CSc. ( mor...@vscht.cz)

Příprava C-glykosidů odvozených od GlcNAc

Parkan Kamil, Ing. Ph.D. ( par...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vyhledejte v literatuře údaje o metodách přípravy C-glykosidů odvozených od N-acetyl-D-glukosaminu (GlcNAc) z 3,4,6-tri-O-benzyl-2-nitro-D-glukalu.
2. Pokuste se o přípravu C-glykosidů odvozených od GlcNAc popřípadě GalNAc.
3. Všechny nové sloučeniny identifikujte fyzikálně-chemickými metodami (NMR, MS, IČ), optickou otáčivostí.
4. Zhodnoťte a diskutujte všechny dosažené výsledky.

Příprava nových derivátů C-disacharidů a studium jejich interakcí s bakteriálními lektiny

Parkan Kamil, Ing. Ph.D. ( par...@vscht.cz)

Studium intramolekulárních vodíkových vazeb sacharidů

Raich Ivan, doc. Dr. Ing. ( Iva...@vscht.cz)

Syntetické využití přírodních seskviterpenových laktonů

Drašar Pavel, prof. RNDr. DSc. ( dra...@vscht.cz)

Syntéza a použití fluorescenčních značek pro molekulární biologii

Drašar Pavel, prof. RNDr. DSc. ( dra...@vscht.cz)

Syntéza a studium derivátů betulinové kyseliny s vybranými deriváty porfyrinu

Wimmer Zdeněk, prof. Ing. DrSc. ( Zde...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na syntézu derivátů porfyrinu s potenciálními samoskladnými vlastnostmi. U připravených konjugátů budou studovány i fyzikálně-chemické parametry a jejich schopnost tvořit supramolekulární systémy.
Zásady: 1. Proveďte rešerši na zadané téma a zpracujte její výsledky do podoby literárního úvodu k bakalářské práci.
2. Vypracujte experimentální část bakalářské práce podle pokynů školitele:
a. Připravte amid 5,10,15,20-tetrakis(4-karboxyfenyl)-21H,23H-porfyrinu tak, že volné karboxylové skupiny tohoto komplexního porfyrinu budete substituovat vhodným lineárním diaminem, např. kadaverinem nebo ethylendiaminem.
b. Použijte krátké lineární dikyseliny k tvorbě esterů na hydroxylové skupině v poloze C(3) betulinové kyseliny a tento produkt spojte amidovou vazbou s produktem připraveným v bodě a.
3. Charakterizujte všechny připravené sloučeniny odpovídajícími analytickými metodami, včetně možnosti prokázat samoskladné vlastnosti cílových molekul.
4. Zhodnoťte svoje dosažené výsledky, diskutujte je s literaturou a vypracujte bakalářskou práci pro obhajobu.

Syntéza a studium substituovaných oligopyrrolových makrocyklů

Drašar Pavel, prof. RNDr. DSc. ( dra...@vscht.cz)

Syntéza biologicky aktivních peptidů

Drašar Pavel, prof. RNDr. DSc. ( dra...@vscht.cz)

Příprava a charakterizace konjugátů steroidů s proteiny

Lapčík Oldřich, prof. Dr. RNDr. ( lap...@vscht.cz)

Práce je zaměřena na zvládnutí techniky přípravy klíčových komponent imunochemických metod pro stanovení významných anabolických steroidů, testosteronu a stanozololu.
Zásady: 1. Vypracujte rešerši na téma imunoanalytické metody stanovení testosteronu a stanozololu.
2. Připravte konjugáty testosteron-17-hemisukcinátu a stanozolu s králičím sérovým albuminem. Připravené konjugáty charakterizujte UV spektrometrií a imunochemicky v systému nepřímé kompetitivní ELISA s využitím dodaných protilátek.
3. Získané výsledky přehledně zpracujte, vyhodnoťte a diskutujte v porovnání s publikovanými daty.
Ústav chemie přírodních látek
Aktualizováno: 21.2.2017 17:01, Autor: Lenka Matějová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi